Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Świnnej
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka
Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Świnna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świnna bip.swinna.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-01-12

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Karolina Szwed, ug@swinna.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 863 80 10. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2022-01-12


Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przeiwjanie widocznej części strony

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyslnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

34-331 Świnna, ul. Wspólna 13

Tel.: 33 863 80 10

Faks: 33 863 85 32

E-mail: ug@swinna.pl

Strona internetowa: www.swinna.pl

 

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy Świnna mieści się w budynku przy ul. Wspólnej 13 który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy budynku Urzędu Gminy zostało wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dostępny jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem Urzędu. Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z poziomu parteru, gdzie znajduje się biuro Urzędu Stanu Cywilnego, możemy się dostać schodami na półpiętro na którym znajdują się 3 biura. Następnie kolejnymi schodami przechodzimy na 1 piętro gdzie znajduje się sekretariat oraz 4 biura. Z poziomu 1 piętra schodami dochodzimy do poziomu poddasza, gdzie mieszczą się 3 biura. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Urząd Gminy nie posiada tłumacza języka migowego.